بیشترین فروش

کتف و بال زعفرانی

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۵۰۰ تومان

سینه مرغ

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان

ران کامل مرغ

۱۴,۵۰۰ تومان

راسته گوسفندی

۹۵,۰۰۰ تومان ۹۲,۰۰۰ تومان

جگر و دل و قلوه گوساله

۸۳,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

جوجه مکزیکی

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان

جوجه ماسالا سبزیجات

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان

جوجه زعفران و سبزیجات

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان

بال و کتف زعفرانی

۲۴,۰۰۰ تومان ۲۳,۵۰۰ تومان

بال و کتف

۱۷,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان